ALGEMENE VOORWAARDEN WOEST TRAINING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van WOEST Training Center. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

WOEST Training Center is gevestigd te Lunteren en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70708576.

1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1.1 De Algemene Voorwaarden WOEST Training Center zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen WOEST Training Center en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden WOEST Training Center.
1.2 Iedere rechtsverhouding inzake een training met WOEST Training Center valt onder deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
1.3 Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
1.4 Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het WOEST Training Center toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen WOEST Training Center en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke dient te blijken uit (online) registratie.
2.2 Het wijzigen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van WOEST Training Center. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.
2.3 Bij het wijzigen van een abonnement wordt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand gehanteerd. Een upgrade gaat per direct in.
2.4 Voor WOEST Training Center ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.
2.5 Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.
2.6 Deelnemers kunnen zich voor aanvang van een reguliere training nog uitschrijven. In het aanmeldingssysteem staat per training de desbetreffende termijn aangegeven waarbinnen dit dient te geschieden. Bij later of niet annuleren is restitutie van het lesgeld niet mogelijk.
2.7 WOEST Training Center is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

3. Geldigheid abonnementen
3.1 Abonnementen bij WOEST Training Center zijn maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van één kalendermaand.
3.2 Abonnementen, pakketten of strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.
3.3 Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen.

4. Betaling & Lidmaatschapsgelden
4.1 Ieder lid is bekend met het feit dat hij/zij het lidmaatschap aan gaat voor de afgesproken contractduur. Het contract gaat in op de datum van inschrijving en wordt maandelijks betaald.
4.2 Abonnementen worden vooruitbetaald voor een gehele maand.
4.3 Het lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen.
4.4 Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan Woest Training Center te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Woest Training Center kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.
4.5 Betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde online betalingssysteem.
4.6 WOEST Training Center heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
4.7 Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van domiciliering plaatsvindt, zal deze op of rond om de datum van de eerste aankoop voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening.
4.8 Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag Woest Training Center een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Woest Training Center te worden voldaan. Het lid mag niet deelnemen aan een een training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
4.9 Indien Woest Training Center over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.
4.10 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Woest Training Center is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen.
4.11 WOEST Training hanteert geen vaste compensatieregeling met betrekking tot de corona-maatregelen.

5. Wijziging of opschorten overeenkomst door WOEST Training Center
5.1 WOEST Training Center behoudt zich het recht voor een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
5.2 Buitengewone omstandigheden leveren voor WOEST Training Center altijd overmacht op en ontheffen WOEST Training Center van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is WOEST Training Center ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
5.3 Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door WOEST Training Center van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.

6. Annulering of beëindiging abonnement door Deelnemer, Contractpartner of Wederpartij.
6.1 Het beëindigen van een abonnement of trainingstraject dient altijd schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te worden verzonden naar WOEST Training Center, Hullerpad 13A, 6741PA Lunteren of per mail via info@woesttraining.nl
6.2 WOEST Training Center bevestigt de annulering schriftelijk.
6.3 Op medische gronden of in geval van zwangerschap is het mogelijk jouw abonnement te pauzeren voor een periode van minimaal 1 en maximaal 6 maanden.
6.4 Bij het beëindigen van een abonnement of trainingstraject geldt één maand opzegtermijn, te rekenen van de datum van ontvangst van de opzegbrief/e-mail.

7. Aansprakelijkheid
7.1 WOEST Training Center, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, of schade aan eigendommen van deelnemers tijdens een training of open training. Deelname aan een training van WOEST Training Center geschiedt op eigen risico.
7.2 WOEST Training Center is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. WOEST Training Center behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
7.3 Tevens is WOEST Training Center niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training.
7.4 WOEST Training Center is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.
7.5 Iedere deelnemer of bezoeker is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van Woest Training Center aangerichte schade.

8. Website, Disclaimer en Privacy
8.1 WOEST Training Center respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, het informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. De gegevens worden niet aan derden overgedragen zonder uw persoonlijke toestemming.
8.2 Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren.
8.3 De verstrekte informatie op de website www.woesttraining.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
8.4 Hoewel WOEST Training Center de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan WOEST Training Center niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. WOEST Training Center aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van WOEST Training Center sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
8.5 De website www.woesttraining.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van WOEST Training Center.
8.6 WOEST Training Center kan foto’s van deelnemers gebruiken voor social media of haar website. Mocht de deelnemer hier niet mee akkoord gaan dan dient de deelnemer dit per email via info@woesttraining.nl aan WOEST Training Center door te geven.

9. Huisregels
9.1 De deelnemer dient zich te houden aan de door WOEST Training Center gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Deze huisregels zijn aanwezig op locatie.
9.2 Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is WOEST Training Center gerechtigd de deelnemer de toegang tot sportlocatie te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of terugbetaling van de lidmaatschapskosten.
9.3 In de sportruimte dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht. De kleedruimtes dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten.
9.4 De deelnemer dient zich vijf minuten voorafgaande aan de sessie omgekleed te melden op de training.

10. Openingstijden
10.1 WOEST Training Center is bevoegd om de gym te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
10.2 Woest Training Center is bevoegd om de openingstijden van de gym tijdelijk of blijvend te wijzigen.
10.3 Woest Training Center is bevoegd de gym voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributiegelden.

11. Geschillen en Toepasselijk recht
11.1 Van deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door WOEST Training Center.
11.2 Op elke overeenkomst tussen WOEST Training Center en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
11.3 Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.