ALGEMENE VOORWAARDEN WOEST TRAINING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van WOEST Training Center. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
WOEST Training Center is gevestigd te Lunteren en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70708576.

1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1.1 De Algemene Voorwaarden van WOEST Training Center zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een training die op enig moment tussen WOEST Training Center en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden WOEST Training Center.
1.2 Iedere rechtsverhouding inzake een training met WOEST Training Center valt onder deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.
1.3 Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.
1.4 Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het WOEST Training Center toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst tussen WOEST Training Center en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke dient te blijken uit (online) registratie.
2.2 Het wijzigen van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van WOEST Training Center. Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.
2.4 Voor WOEST Training Center ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.
2.5 Aanmeldingen voor de reguliere trainingen dienen gedaan te worden via het daarvoor bestemde online aanmeldingssysteem. De aanmelding via dit systeem is verplicht.
2.6 Deelnemers kunnen zich voor aanvang van een reguliere training nog uitschrijven. In het aanmeldingssysteem staat per training de desbetreffende termijn aangegeven waarbinnen dit dient te geschieden. Bij later of niet annuleren is restitutie van het lesgeld en lescredit niet mogelijk.
2.7 WOEST Training Center is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

3. Betaling & Lidmaatschapsgelden
3.1 Ieder lid is bekend met het feit dat hij/zij het lidmaatschap aan gaat voor de afgesproken contractduur. Het contract gaat in op de datum van inschrijving en wordt maandelijks betaald.
3.2 Abonnementen worden vooruitbetaald voor een gehele maand.
3.3 Elke overeenkomst (abonnement, rittenkaart of pakket) is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen op een ander persoon.
3.4 Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan WOEST Training Center te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Woest Training Center kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.
3.5 Betalingen dienen te geschieden via het daarvoor bestemde online betalingssysteem.
3.6 WOEST Training Center heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.7 Indien de betaling van de abonnementskosten door middel van domiciliering plaatsvindt, zal deze op of rond om de datum van de eerste aankoop voorafgaand aan de geldende maand worden uitgevoerd, elke deelnemer dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op bank- of girorekening.
3.8 Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag WOEST Training Center een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan WOEST Training Center te worden voldaan. Het lid mag niet deelnemen aan een training tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
3.9 Indien WOEST Training Center over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.
3.10 Alle prijzen zijn inclusief BTW. WOEST Training Center is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen.
3.11 Deelnemers kunnen hun abonnement wijzigingen binnen de Sportbit app. Wanneer zij het abonnement downgraden geldt er een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Upgraden van het abonnement gaat per direct in, waarna er een extra betaling plaatsvindt, afhankelijk van het termijn.

4. Wijziging of opschorten overeenkomst door WOEST Training Center
4.1 WOEST Training Center behoudt zich het recht voor een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
4.2 Buitengewone omstandigheden leveren voor WOEST Training Center altijd overmacht op en ontheffen WOEST Training Center van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is WOEST Training Center ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.
4.3 WOEST Training Center hanteert geen vaste compensatieregeling met betrekking tot de COVID19-maatregelen.
4.4 Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door WOEST Training Center van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.

5. Annulering, bevriezing of beëindiging abonnement door Deelnemer, Contractpartner of Wederpartij.
5.1 Het beëindigen van een abonnement of trainingstraject dient altijd schriftelijk te geschieden. De opzegging dient te worden verzonden naar WOEST Training Center, Hullerpad 13A, 6741PA Lunteren of per mail via info@woesttraining.nl
5.2 WOEST Training Center dient de annulering schriftelijk te bevestigen.
5.3 Op medische gronden, in geval van zwangerschap, of bij een blessure is WOEST Training Center bereid de overeenkomst tijdelijk te bevriezen voor onbepaalde tijd.
5.4 Bij andere redenen dan een blessure of zwangerschap is het bevriezen/pauzeren van een abonnement alleen in overleg mogelijk en toegestaan voor een minimale duur van 4 weken en een maximale duur van 8 weken. Pauzeren is niet mogelijk met als reden: vakantie of geen tijd.
5.5 Bij het beëindigen van een abonnement of trainingstraject geldt één kalendermaand opzegtermijn, te rekenen van de datum van ontvangst van de opzegbrief/e-mail.

6. Aansprakelijkheid
6.1 WOEST Training Center, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, of schade aan eigendommen van deelnemers tijdens een begeleide training of een vrije training. Deelname aan een training van WOEST Training Center geschiedt op eigen risico.
6.2 WOEST Training Center is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Een training kan intensief en blessuregevoelig zijn. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. WOEST Training Center behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
6.3 WOEST Training Center is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de training.
6.4 WOEST Training Center is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de training.
6.5 Iedere deelnemer of bezoeker is aansprakelijk voor opzettelijk aangerichte schade aan de eigendommen van WOEST Training Center. WOEST Training Center kan hier kosten voor in rekening brengen bij de desbetreffende deelnemer.

7. Website, Disclaimer en Privacy
7.1 WOEST Training Center respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld, voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, het informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes. De gegevens worden niet aan derden overgedragen zonder uw persoonlijke toestemming.
7.2 Werknemers en door WOEST Training Center ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van de informatie van deelnemers te respecteren.
7.3 De verstrekte informatie op de website www.woesttraining.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.
7.4 Hoewel WOEST Training Center de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan WOEST Training Center niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. WOEST Training Center aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van WOEST Training Center sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
7.5 De website www.woesttraining.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van WOEST Training Center.
7.6 WOEST Training Center kan foto’s van deelnemers gebruiken voor social media of haar website. Mocht de deelnemer hier niet mee akkoord gaan dan dient de deelnemer via de ledenadministratie app Sportbit aan WOEST Training Center door te geven.

8. Huisregels
8.1 De deelnemer dient zich te houden aan de door WOEST Training Center gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline. Deze huisregels zijn aanwezig op locatie.
8.2 Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is WOEST Training Center gerechtigd de deelnemer de toegang tot sportlocatie te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of terugbetaling van de lidmaatschapskosten.
8.3 In de sportruimte dient u ten allen tijden in correcte sportkleding gekleed te zijn. Het dragen van schone sportschoenen is verplicht. De kleedruimtes dienen na gebruik naar behoren te worden achtergelaten.
8.4 De deelnemer dient zich vijf minuten voorafgaande aan de sessie omgekleed te melden op de training.

9. Openingstijden
9.1 WOEST Training Center is bevoegd om de sportlocatie te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
9.2 WOEST Training Center is bevoegd om de openingstijden van de sportlocatie tijdelijk of blijvend te wijzigen.
9.3 WOEST Training Center is bevoegd de sportlocatie voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributiegelden.

10. Geschillen en Toepasselijk recht
10.1 Van deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door WOEST Training Center.
10.2 Op elke overeenkomst tussen WOEST Training Center en een deelnemer, contractspartner of wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
10.3 Geschillen die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden WOEST Training Center van toepassing zijn, en die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.

11. Onbemand Sporten bij WOEST Training
11.1 Onbemand sporten is mogelijk op de tijden welke aangegeven staan op de website www.woesttraining.nl. Deze tijden worden met regelmaat geactualiseerd.
11.2 Door gebruik te maken van de onbemande uren gaat de aanvrager akkoord met deze daartoe behorende voorwaarden.
11.3 Onbemand sporten houdt in dat men d.m.v. een verstrekte toegangspas gebruik kan maken van de toegankelijke fitnessruimtes en apparatuur zonder dat er een medewerker van WOEST Training Center in het pand aanwezig is, gedurende vooraf vastgestelde tijdstippen.
11.4 Onbemand sporten bij WOEST Training Center is geheel op eigen risico.
11.5 Bent u alleen aan het sporten dan dient u voor uw eigen veiligheid een van de aanwezige noodknoppen bij u te dragen. Deze hangen ter hoogte van de ingang. In geval van levensbedreigende sitiuaties kunt u de knop indrukken en wordt de desbetreffende verantwoordelijke op de hoogte gesteld.
11.6 Tijdens het onbemand sporten bij WOEST Training Center is het bij u dragen van een mobiele telefoon verplicht.
11.7 Met camera’s worden continu opnamen gemaakt. Bij misdragingen worden deze beelden indien nodig aan justitie overhandigd. Alle camera beelden worden 3 weken bewaard en daarna overschreven.
11.8 Onbemand sporten is mogelijk vanaf 18 jaar.
11.9 Bij een betalingsachterstand van meer dan 1 periode vervalt de toegang en kan men geen gebruik maken van het Onbemand Sporten.
11.10 WOEST Training Center behoudt het recht om bij misdragingen de toegang tot het onbemand sporten in te trekken zonder dat restitutie plaatsvindt.
11.11 Per bezoek tijdens onbemande uren dient u met uw persoonlijk toegewezen WOEST Training Center toegangspas de deur te openen.
11.12 Het meenemen van leden of niet-leden met uw toegangspas is verboden. Bij het binnenlaten van niet-leden wordt er een boete van € 350,- in rekening gebracht bij het desbetreffende lid. Dit geldt niet bij eventueel onrechtmatig gebruik van uw toegangspas als gevolg van verlies of diefstal, mits u dit binnen 5 dagen aan ons heeft gemeld.
11.13 Gevolgen van storingen in/aan het toegangssysteem en of fitnessapparatuur zijn in geen geval aanleiding zijn tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook.
11.14 De bestaande huisregels en voorwaarden blijven onveranderd van toepassing.
11.15 Bij het gebruik van de noodknop wordt de verantwoordelijke persoon opgeroepen om met spoed naar WOEST Training Center toe te komen. Bij misbruik hiervan worden kosten in rekening gebracht van €150,- en wordt de pas van de persoon in kwestie ingenomen.
11.16 Tijdens het Onbemand Sporten mogen leden geen gebruik maken van de douches.

11.17 Veiligheidsvoorschriften:
• Door het aanvragen en gebruiken van de WOEST Training Center deurtoegang bent u ervan op de hoogte dat er 24 uurs (video en geluid) bewaking plaatsvindt. Deze opnames worden 3 weken bewaard waarna ze worden overschreven.
• U mag geen bezoekers tijdens de onbemande uren toegang verlenen, ook mag u leden die hun WOEST Training Center toegangspas zijn vergeten geen toegang verlenen in verband met registratie.
• Alle ramen en deuren dienen gesloten te blijven, het openen van ramen en deuren is niet toegestaan.
• U dient de apparatuur te gebruiken conform geldende regels en aanwijzingen. Schade aan het eigendom van WOEST Training Center in welke vorm dan ook worden verhaald op de personen die deze schade veroorzaken.
• Ernstige defecten aan materiaal en of apparatuur welke een veilig gebruik voorkomen, dienen per direct gemeld te worden via 06-40557125. Deze defecte apparatuur mag vervolgens niet worden gebruikt om letsel te voorkomen.
• U bent verplicht de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als u niet zeker bent van hoe apparatuur gebruikt dient te worden, dient u tijdens de bemande uren een afspraak te maken met een van de instructeurs zodat deze u kan uitleggen hoe u de apparatuur veilig kunt gebruiken.
• In geval van een noodsituatie bent u verplicht dit via de noodknop te melden bij desbetreffende verantwoordelijke. Er zal dan een spraakverbinding tot stand komen.
• Het gebruik van de kleedkamers en toiletten geschiedt op eigen risico, daar wij hier geen cameratoezicht mogen hanteren en dus uw veiligheid niet kunnen bewaken.
• U dient zich aan alle in het pand aanwezige veiligheidsmeldingen te houden. In het bijzonder dient u uitsluitend apparatuur te gebruiken waarvan u de werking en veiligheidsvoorschriften kent.
• Leden met klachten (fysiek en of mentaal) en/of een medisch verleden doen er goed aan om eerst hun huisarts te raadplegen voordat men gebruik gaat maken van onze service Onbemand Sporten.
• Leden met klachten in welke vorm dan ook doen er goed aan om nooit alleen gebruik te maken van het Onbemand Sporten maar dit samen met iemand anders te doen vanwege de veiligheid.
• Bij levensbedreigende situatie zoals bijv. een hartstilstand dient men eerst alarmnummer 112 te bellen middels de telefoon bij de balie. Tevens dient u de noodknop in te drukken om de clubverantwoordelijke zo spoedig mogelijk in te lichten. Vervolgens bekommert u zich over het slachtoffer en begint u met het verlenen van eerste hulp in zoverre u daartoe in staat bent.

11.18 Gedragsregels:
• Gebruik van de faciliteiten van WOEST Training Center gebeurt geheel op eigen risico. WOEST Training Center accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schades in welke vorm dan ook.
• Het gebruik van alcohol (tijdens onbemande uren), verdovende en/of illegale middelen en roken (altijd) zijn verboden.
• Het misbruiken en of beschadigen van het aanwezige materiaal en apparatuur, beledigende taal, bedreigend, aanstootgevend of gewelddadig gedrag jegens personeel en of leden van WOEST Training Center zijn niet toegestaan. Dit soort gedragingen kunnen leiden tot schorsing of beëindiging van het lidmaatschap. Alle gevolgschades aan materiaal en apparatuur worden op de veroorzaker verhaald.
• Het dragen van petjes of capuchons en onveilige kleding is tijdens het Onbemand Sporten vanwege de veiligheid en herkenbaarheid niet toegestaan.
• Na het gebruik van de toestellen of apparatuur dienen deze weer schoon en opgeruimd achtergelaten te worden. Gebruik van klein-materiaal dient teruggelegd te worden op de daarvoor bestemde plekken. (schijven, kettlebells en dumbells dienen na gebruik correct opgeruimd te worden)

Laatste update: 26 april 2024